{{ctrl.notification}}

نرخ بلیت پروازهای داخلی درجه اکونومی خطوط هوايی کشور

ردیف
مبدا
مقصد
کمترین قیمت (ریال)
بیشترین قیمت (ریال)
1
ارومیه
قشم
6,000,000
50,100,000
2
اصفهان
بم
6,000,000
50,100,000
3
اصفهان
بندر لنگه
6,000,000
50,100,000
4
اصفهان
خرم آباد
6,000,000
50,100,000
5
اصفهان
شهرکرد
6,000,000
50,100,000
6
اصفهان
عسلویه
6,000,000
9,243,000
7
اصفهان
قشم
6,000,000
11,218,000
8
اصفهان
کرمان
6,000,000
7,795,000
9
اصفهان
کرمانشاه
6,000,000
8,307,000
10
اصفهان
کیش
6,000,000
10,281,000
11
اصفهان
ماهشهر
6,000,000
7,063,000
12
اصفهان
یزد
6,000,000
50,100,000
13
اهواز
آبادان
6,000,000
50,100,000
14
اهواز
بندر عباس
6,000,000
10,527,000
15
اهواز
بوشهر
6,000,000
7,063,000
16
اهواز
رشت
6,000,000
10,677,000
17
اهواز
زاهدان
6,000,000
50,100,000
18
اهواز
ساری
6,000,000
10,624,000
19
اهواز
قشم
6,000,000
50,100,000
20
اهواز
کرمانشاه
6,000,000
50,100,000
21
اهواز
کیش
6,000,000
9,552,000
22
اهواز
گچساران
6,000,000
50,100,000
23
اهواز
ماهشهر
6,000,000
50,100,000
24
اهواز
یزد
6,000,000
7,341,000
25
ایرانشهر
سیرجان
6,000,000
8,643,000
26
آبادان
اردبیل
6,000,000
50,100,000
27
آبادان
بوشهر
6,000,000
50,100,000
28
آبادان
سبزوار
6,000,000
50,100,000
29
آبادان
شهرکرد
6,000,000
50,100,000
30
آبادان
قشم
6,000,000
50,100,000
31
آبادان
کیش
6,000,000
50,100,000
32
آبادان
گچساران
6,000,000
50,100,000
33
آبادان
ماهشهر
6,000,000
50,100,000
34
آبادان
یزد
6,000,000
50,100,000
35
بندر عباس
آبادان
6,000,000
10,856,000
36
بندر عباس
بم
6,000,000
50,100,000
37
بندر عباس
بندر لنگه
6,000,000
6,742,000
38
بندر عباس
بوشهر
6,000,000
50,100,000
39
بندر عباس
بیرجند
6,000,000
50,100,000
40
بندر عباس
چابهار
6,000,000
7,063,000
41
بندر عباس
رشت
6,000,000
14,367,000
42
بندر عباس
زاهدان
6,000,000
7,107,000
43
بندر عباس
ساری
6,000,000
12,896,000
44
بندر عباس
عسلویه
6,000,000
50,100,000
45
بندر عباس
قشم
6,000,000
50,100,000
46
بندر عباس
کرمان
6,000,000
6,742,000
47
بندر عباس
کرمانشاه
6,000,000
12,965,000
48
بندر عباس
کیش
6,000,000
7,063,000
49
بندر عباس
گرگان
6,000,000
13,461,000
50
بندر عباس
یزد
6,000,000
7,765,000
51
بندر لنگه
قشم
6,000,000
50,100,000
52
بوشهر
بندر لنگه
6,000,000
50,100,000
53
بوشهر
عسلویه
6,000,000
50,100,000
54
بوشهر
قشم
6,000,000
50,100,000
55
بوشهر
کیش
6,000,000
50,100,000
56
بوشهر
ماهشهر
6,000,000
50,100,000
57
بوشهر
یزد
6,000,000
50,100,000
58
بیرجند
بجنورد
6,000,000
50,100,000
59
بیرجند
طبس
6,000,000
50,100,000
60
تبریز
ارومیه
6,000,000
50,100,000
61
تبریز
اصفهان
6,000,000
50,100,000
62
تبریز
اهواز
6,000,000
11,180,000
63
تبریز
بندر عباس
6,000,000
50,100,000
64
تبریز
پارس آباد
6,000,000
50,100,000
65
تبریز
رشت
6,000,000
50,100,000
66
تبریز
زنجان
6,000,000
50,100,000
67
تبریز
عسلویه
6,000,000
50,100,000
68
تبریز
قشم
6,000,000
50,100,000
69
تبریز
کرمانشاه
6,000,000
50,100,000
70
تبریز
کیش
6,000,000
16,660,000
71
تبریز
ماهشهر
6,000,000
50,100,000
72
چابهار
ارومیه
6,000,000
50,100,000
73
چابهار
ایرانشهر
6,000,000
50,100,000
74
چابهار
قشم
6,000,000
6,834,000
75
تهران
خرم آباد
6,000,000
7,063,000
76
خرم آباد
کیش
6,000,000
50,100,000
77
رشت
اردبیل
6,000,000
6,742,000
78
رشت
ارومیه
6,000,000
6,742,000
79
رشت
بوشهر
6,000,000
50,100,000
80
رشت
زاهدان
6,000,000
50,100,000
81
رشت
عسلویه
6,000,000
14,228,000
82
رشت
قشم
6,000,000
13,618,000
83
رشت
کیش
6,000,000
13,095,000
84
رفسنجان
قشم
6,000,000
50,100,000
85
رفسنجان
کیش
6,000,000
50,100,000
86
زابل
بم
6,000,000
50,100,000
87
زاهدان
ایرانشهر
6,000,000
7,063,000
88
زاهدان
چابهار
6,000,000
7,063,000
89
زاهدان
زابل
6,000,000
50,100,000
90
زاهدان
قشم
6,000,000
50,100,000
91
زاهدان
کرمان
6,000,000
7,063,000
92
زاهدان
کرمانشاه
6,000,000
50,100,000
93
زاهدان
کیش
6,000,000
50,100,000
94
زاهدان
گرگان
6,000,000
13,327,000
95
ساری
زابل
6,000,000
50,100,000
96
ساری
شیراز
6,000,000
12,231,000
97
شیراز
اصفهان
6,000,000
7,063,000
98
شیراز
اهواز
6,000,000
7,063,000
99
شیراز
آبادان
6,000,000
7,063,000
100
شیراز
بندر عباس
6,000,000
7,063,000
101
شیراز
بندر لنگه
6,000,000
7,063,000
102
شیراز
بوشهر
6,000,000
7,063,000
103
شیراز
تبریز
6,000,000
12,729,000
104
شیراز
جهرم
6,000,000
50,100,000
105
شیراز
چابهار
6,000,000
10,707,000
106
شیراز
رامسر
6,000,000
9,914,000
107
شیراز
زاهدان
6,000,000
10,721,000
108
شیراز
عسلویه
6,000,000
7,063,000
109
شیراز
قشم
6,000,000
7,209,000
110
شیراز
کرمان
6,000,000
7,063,000
111
شیراز
کرمانشاه
6,000,000
11,318,000
112
شیراز
گچساران
6,000,000
50,100,000
113
شیراز
ماهشهر
6,000,000
7,063,000
114
شیراز
مشهد
6,000,000
11,927,000
115
شیراز
یاسوج
6,000,000
50,100,000
116
شیراز
یزد
6,000,000
7,063,000
117
شیراز
ارومیه
6,000,000
12,706,000
118
شیراز
رشت
6,000,000
11,234,000
119
عسلویه
ماهشهر
6,000,000
9,213,000
120
قشم
جهرم
6,000,000
50,100,000
121
قشم
جیرفت
6,000,000
50,100,000
122
قشم
سیرجان
6,000,000
50,100,000
123
کرمان
ایرانشهر
6,000,000
7,780,000
124
کرمان
بم
6,000,000
50,100,000
125
کرمان
بوشهر
6,000,000
50,100,000
126
کرمان
بیرجند
6,000,000
50,100,000
127
کرمان
جیرفت
6,000,000
50,100,000
128
کرمان
قشم
6,000,000
7,063,000
129
کرمان
کیش
6,000,000
8,719,000
130
کرمانشاه
اردبیل
6,000,000
50,100,000
131
کرمانشاه
ارومیه
6,000,000
50,100,000
132
کرمانشاه
بوشهر
6,000,000
11,589,000
133
کرمانشاه
رشت
6,000,000
50,100,000
134
کرمانشاه
ساری
6,000,000
50,100,000
135
کرمانشاه
عسلویه
6,000,000
50,100,000
136
کرمانشاه
قشم
6,000,000
12,938,000
137
کرمانشاه
کرمان
6,000,000
50,100,000
138
کرمانشاه
کیش
6,000,000
13,122,000
139
کرمانشاه
یزد
6,000,000
50,100,000
140
کیش
اراک
6,000,000
12,375,000
141
کیش
ارومیه
6,000,000
13,448,000
142
کیش
بم
6,000,000
50,100,000
143
کیش
بندر لنگه
6,000,000
50,100,000
144
کیش
جهرم
6,000,000
50,100,000
145
کیش
جیرفت
6,000,000
50,100,000
146
کیش
چابهار
6,000,000
9,053,000
147
کیش
ساری
6,000,000
13,553,000
148
کیش
سیرجان
6,000,000
7,824,000
149
کیش
عسلویه
6,000,000
7,063,000
150
کیش
قشم
6,000,000
7,063,000
151
کیش
ماهشهر
6,000,000
50,100,000
152
کیش
یاسوج
6,000,000
50,100,000
153
کیش
زنجان
6,000,000
12,694,000
154
گرگان
کرمانشاه
6,000,000
50,100,000
155
گرگان
کیش
6,000,000
13,359,000
156
مشهد
اراک
6,000,000
10,922,000
157
مشهد
اردبیل
6,000,000
11,179,000
158
مشهد
ارومیه
6,000,000
13,265,000
159
مشهد
اصفهان
6,000,000
10,267,000
160
مشهد
اهواز
6,000,000
13,327,000
161
مشهد
ایرانشهر
6,000,000
50,100,000
162
مشهد
آبادان
6,000,000
13,771,000
163
مشهد
بجنورد
6,000,000
7,063,000
164
مشهد
بندر عباس
6,000,000
14,161,000
165
مشهد
بندر لنگه
6,000,000
50,100,000
166
مشهد
بوشهر
6,000,000
13,341,000
167
مشهد
بیرجند
6,000,000
7,063,000
168
مشهد
تبریز
6,000,000
13,632,000
169
مشهد
چابهار
6,000,000
13,687,000
170
مشهد
خرم آباد
6,000,000
12,886,000
171
مشهد
دزفول
6,000,000
13,334,000
172
مشهد
رشت
6,000,000
10,818,000
173
مشهد
رفسنجان
6,000,000
10,388,000
174
مشهد
زابل
6,000,000
9,799,000
175
مشهد
زاهدان
6,000,000
10,838,000
176
مشهد
زنجان
6,000,000
10,123,000
177
مشهد
ساری
6,000,000
8,907,000
178
مشهد
سنندج
6,000,000
50,100,000
179
مشهد
سیرجان
6,000,000
10,530,000
180
مشهد
شهرکرد
6,000,000
11,595,000
181
مشهد
طبس
6,000,000
5,979,000
182
مشهد
عسلویه
6,000,000
13,943,000
183
مشهد
قشم
6,000,000
14,090,000
184
مشهد
کرمان
6,000,000
10,795,000
185
مشهد
کرمانشاه
6,000,000
13,150,000
186
مشهد
کیش
6,000,000
14,079,000
187
مشهد
گرگان
6,000,000
7,473,000
188
مشهد
ماهشهر
6,000,000
14,351,000
189
مشهد
نوشهر
6,000,000
9,822,000
190
مشهد
همدان
6,000,000
12,454,000
191
مشهد
یزد
6,000,000
9,785,000
192
یزد
ارومیه
6,000,000
50,100,000
193
یزد
زاهدان
6,000,000
50,100,000
194
یزد
قشم
6,000,000
50,100,000
195
یزد
کرمان
6,000,000
50,100,000
196
یزد
کیش
6,000,000
9,623,000
197
اهواز
عسلویه
6,000,000
10,161,000
198
مشهد
شاهرود
6,000,000
7,063,000
199
نجف
مشهد
6,000,000
60,100,000
200
مشهد
بغداد
6,000,000
50,100,000
201
بغداد
مشهد
6,000,000
50,100,000
202
نجف
امام خمینی تهران
6,000,000
100,000
203
امام خمینی تهران
بغداد
6,000,000
50,100,000
204
بغداد
امام خمینی تهران
6,000,000
50,100,000
205
مشهد
کاشان
6,000,000
11,511,000
206
شیراز
کیش
6,000,000
8,043,000
207
اصفهان
سیری
6,000,000
9,821,000
208
اصفهان
لاوان
6,000,000
8,877,000
209
مشهد
6,000,000
50,100,000
210
ایلام
مشهد
6,000,000
13,566,000
211
سیری
خارک
6,000,000
10,583,000
212
شیراز
بهرگان
6,000,000
7,063,000
213
شیراز
خارک
6,000,000
7,063,000
214
شیراز
سیری
6,000,000
6,702,000
215
شیراز
لارستان
6,000,000
6,702,000
216
شیراز
لامرد
6,000,000
6,702,000
217
شیراز
لاوان
6,000,000
6,702,000
218
شیراز
نوشهر
6,000,000
10,402,000
219
عسلویه
خارک
6,000,000
7,619,000
220
کیش
لارستان
6,000,000
6,702,000
221
کیش
لامرد
6,000,000
7,063,000
222
کرمان
اهواز
6,000,000
12,807,000
223
کرمان
تبریز
6,000,000
13,461,000
224
مشهد
لارستان
6,000,000
12,793,000
225
مشهد
لامرد
6,000,000
12,312,000
226
تهران
اراک
6,000,000
5,979,000
227
تهران
اردبیل
6,000,000
8,040,000
228
تهران
ارومیه
6,000,000
9,346,000
229
تهران
اصفهان
6,000,000
7,648,000
230
تهران
اهواز
6,000,000
9,457,000
231
تهران
ایرانشهر
6,000,000
12,139,000
232
تهران
ایلام
6,000,000
7,253,000
233
تهران
آبادان
6,000,000
10,008,000
234
تهران
بجنورد
6,000,000
8,407,000
235
تهران
بم
6,000,000
9,004,000
236
تهران
بندر عباس
6,000,000
13,252,000
237
تهران
بندر لنگه
6,000,000
10,802,000
238
تهران
بوشهر
6,000,000
10,721,000
239
تهران
بیرجند
6,000,000
9,403,000
240
تهران
پارس آباد
6,000,000
7,963,000
241
تهران
تبریز
6,000,000
8,933,000
242
تهران
جهرم
6,000,000
9,823,000
243
تهران
جیرفت
6,000,000
9,948,000
244
تهران
چابهار
6,000,000
13,515,000
245
تهران
خارک
6,000,000
11,484,000
246
تهران
خوی
6,000,000
7,865,000
247
تهران
دزفول
6,000,000
9,346,000
248
تهران
رامسر
6,000,000
7,063,000
249
تهران
رشت
6,000,000
7,063,000
250
تهران
رفسنجان
6,000,000
9,986,000
251
تهران
زاهدان
6,000,000
13,130,000
252
تهران
زنجان
6,000,000
7,063,000
253
تهران
ساری
6,000,000
7,063,000
254
تهران
سبزوار
6,000,000
8,189,000
255
سنندج
تهران
6,000,000
7,063,000
256
تهران
سیرجان
6,000,000
10,596,000
257
تهران
شاهرود
6,000,000
7,063,000
258
تهران
شهرکرد
6,000,000
7,609,000
259
تهران
شیراز
6,000,000
9,389,000
260
تهران
طبس
6,000,000
8,774,000
261
تهران
عسلویه
6,000,000
11,964,000
262
تهران
قشم
6,000,000
13,138,000
263
تهران
کرمان
6,000,000
10,340,000
264
تهران
کرمانشاه
6,000,000
7,063,000
265
تهران
کیش
6,000,000
13,693,000
266
تهران
کلاله
6,000,000
7,063,000
267
تهران
گچساران
6,000,000
9,535,000
268
تهران
گرگان
6,000,000
7,063,000
269
تهران
لارستان
6,000,000
10,945,000
270
تهران
لامرد
6,000,000
10,316,000
271
تهران
ماکو
6,000,000
9,011,000
272
تهران
ماهشهر
6,000,000
9,981,000
273
تهران
مشهد
6,000,000
10,291,000
274
تهران
نوشهر
6,000,000
7,063,000
275
تهران
همدان
6,000,000
7,063,000
276
تهران
یاسوج
6,000,000
8,511,000
277
تهران
یزد
6,000,000
7,927,000
278
اراک
بندر عباس
6,000,000
11,358,000
279
اراک
عسلویه
6,000,000
11,132,000
280
اردبیل
دزفول
6,000,000
10,091,000
281
اصفهان
ارومیه
6,000,000
9,071,000
282
اصفهان
اهواز
6,000,000
7,063,000
283
اصفهان
آبادان
6,000,000
7,063,000
284
اصفهان
بندر عباس
6,000,000
10,239,000
285
اصفهان
بوشهر
6,000,000
7,063,000
286
اصفهان
چابهار
6,000,000
13,265,000
287
اصفهان
خارک
6,000,000
7,049,000
288
اصفهان
دزفول
6,000,000
7,063,000
289
اصفهان
رامسر
6,000,000
7,604,000
290
اصفهان
رشت
6,000,000
8,263,000
291
اصفهان
زاهدان
6,000,000
11,207,000
292
اصفهان
ساری
6,000,000
8,790,000
293
عسلویه
اصفهان
6,000,000
9,243,000
294
چابهار
بندر عباس
6,000,000
7,063,000
295
بندر عباس
بندر جاسک
6,000,000
7,063,000
296
بندر عباس
ابوموسی
6,000,000
7,063,000
297
تهران
زابل
6,000,000
11,528,000
298
تهران
سنندج
6,000,000
7,063,000
299
تهران
مراغه
6,000,000
7,253,000
300
تهران
سیری
6,000,000
14,919,000
301
تهران
لاوان
6,000,000
11,656,000
302
تهران
مسجد سلیمان
6,000,000
7,063,000
303
تهران
بهرگان
6,000,000
10,577,000
304
تهران
ایروان
6,000,000
50,100,000
305
تهران
سمنان
6,000,000
6,742,000
306
اصفهان
ایلام
6,000,000
7,209,000
307
اصفهان
تبریز
6,000,000
10,291,000
308
ایلام
نوشهر
6,000,000
7,970,000
309
تبریز
ساری
6,000,000
8,848,000
310
تبریز
گرگان
6,000,000
9,836,000
311
رشت
تبریز
6,000,000
6,742,000
312
رشت
گرگان
6,000,000
6,742,000
313
زاهدان
بیرجند
6,000,000
10,707,000
314
شیراز
دزفول
6,000,000
7,165,000
315
شیراز
ساری
6,000,000
12,231,000
316
عسلویه
رشت
6,000,000
14,228,000
317
کیش
یزد
6,000,000
9,623,000
318
کیش
آبادان
6,000,000
9,413,000
319
کیش
بوشهر
6,000,000
6,742,000
320
مشهد
جهرم
6,000,000
11,536,000
321
مشهد
رامسر
6,000,000
10,556,000
322
مشهد
سمنان
6,000,000
7,765,000
323
اصفهان
بهرگان
6,000,000
7,063,000
324
اهواز
کرج
6,000,000
9,871,000
325
بندر عباس
تبریز
6,000,000
16,024,000
326
زابل
گرگان
6,000,000
12,051,000
327
کیش
گرگان
6,000,000
13,359,000
328
کیش
همدان
6,000,000
14,803,000
329
مشهد
کرج
6,000,000
10,658,000
330
امام خمینی تهران
نجف
6,000,000
100,000
331
مشهد
نجف
6,000,000
60,100,000
332
اصفهان
نجف
6,000,000
100,000
333
نجف
اصفهان
6,000,000
100,000
334
کرمان
نجف
6,000,000
100,000
335
نجف
کرمان
6,000,000
100,000
336
زاهدان
نجف
6,000,000
100,000
337
نجف
زاهدان
6,000,000
100,000
338
یزد
نجف
6,000,000
100,000
339
نجف
یزد
6,000,000
100,000
340
نجف
ساری
6,000,000
100,000
341
ساری
نجف
6,000,000
100,000
342
تبریز
نجف
6,000,000
100,000
343
نجف
تبریز
6,000,000
100,000
344
کیش
رشت
6,000,000
13,095,000
345
کیش
کرمان
6,000,000
8,517,000
346
قشم
گرگان
6,000,000
13,930,000
347
تهران
سرخس
6,000,000
10,807,000
348
کرج
اهواز
6,000,000
9,871,000
349
کرج
کیش
6,000,000
13,924,000
350
کرج
یزد
6,000,000
8,015,000
351
کرج
چابهار
6,000,000
14,072,000
352
کرج
آبادان
6,000,000
10,446,000
353
کرج
مشهد
6,000,000
10,658,000
354
اصفهان
رفسنجان
6,000,000
9,389,000
355
اصفهان
سیرجان
6,000,000
10,008,000
356
اهواز
رفسنجان
6,000,000
10,267,000
357
اهواز
سیرجان
6,000,000
10,267,000
358
تبریز
آبادان
6,000,000
13,693,000
359
آبادان
رفسنجان
6,000,000
10,267,000
360
آبادان
سیرجان
6,000,000
10,267,000
361
قشم
چابهار
6,000,000
9,389,000
362
کیش
رامسر
6,000,000
14,079,000
363
رامسر
کیش
6,000,000
14,079,000
364
تهران
بندر جاسک
6,000,000
14,080,000
365
بندر جاسک
تهران
6,000,000
14,080,000
366
چابهار
گرگان
6,000,000
17,100,000
367
گرگان
چابهار
6,000,000
17,100,000